กกพ.แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ราชการ และการขอใบอนุญาตโครงการโซลาร์รูฟท็อป

IMG_5613

โซลาร์ราชการกระแสตอบรับดีเกินคาด ผู้สนใจร่วมโครงการกว่าพันราย
กกพ. ย้ำจองวันเวลายื่นคำขอขายไฟฟ้าออนไลน์ล่วงหน้า 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงกระแสตอบรับการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรว่า ภายหลังจากที่ กกพ. ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ได้มีผู้สนใจสอบถามมายังสำนักงาน กกพ. เป็นจำนวนมาก และจากการตรวจสอบยอดการยื่นขอตรวจจุดเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่ได้เปิดรับตรวจสอบไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่าขณะนี้มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 ราย

“กกพ. จะมีการแจ้งความคืบหน้าโครงการเป็นระยะๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บไซต์ www.erc.or.th ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และขณะนี้เราได้เปิดให้มีการจองวันและเวลาการยื่นแบบคำขอ และกรอกแบบคำขอขายไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ที่ solar.erc.or.th เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและช่วยให้ระยะเวลาในการยื่นคำขอในระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน นี้ รวดเร็วขึ้น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ถึงวันยื่นคำขอขายไฟฟ้าในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นี้” นายวีระพล กล่าว

ระหว่างนี้ กกพ. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรสำหรับการยื่นคำขอขายไฟฟ้าในระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น G (บริเวณหน้าร้านภูฟ้า) ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ในการมายื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า กกพ. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารให้พร้อมก่อนวันมายื่น หากหน่วยงานใดมีการมอบอำนาจให้ลงนามแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจประกอบการยื่นเอกสารด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ทางเว็บไซต์ของ กกพ. อย่างไรก็ตาม กกพ. จะเปิดรับเอกสารเพิ่มเติมถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และจะจับสลากคัดเลือกในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.erc.or.th

 

กกพ. ย้ำความชัดเจน แนวทางการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ในโครงการโซลาร์รูฟท็อปที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านอยู่อาศัย ในปัจจุบัน

 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. ได้เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมา กกพ. ได้มีการออกระเบียบและประกาศในเรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์) ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) ถือว่าเข้าข่ายเป็นกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง ประกอบกับปัจจุบัน ได้มีการออกกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2558) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้เป็นลักษณะของการดัดแปลงหลังคาอาคารที่ไม่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1)”

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน จึงขอเรียนให้ทราบถึง กระบวนการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านอยู่อาศัย เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)) โดยมีสาระสำคัญในแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) ให้วิศวกรโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ตรวจสอบและรับรองว่าโครงสร้างอาคารตามแบบแปลนและรายการคำนวณมีขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมของแผงโซล่าร์และโครงสร้างรองรับทั้งหมดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (แบบสำรวจอาคาร) ทั้งนี้ ตามแบบที่สำนักงาน กกพ. กำหนด (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th)

(2) ให้เจ้าของอาคารอยู่อาศัยยื่นหนังสือพร้อมผลการตรวจสอบรับรองความมั่นคงแข็งแรงของวิศวกรโยธาว่าสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัย (แบบสำรวจอาคาร) ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งของอาคารทราบการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารก่อนเริ่มดาเนินการ

(3) ให้เจ้าของอาคารบ้านอยู่อาศัยนำหลักฐานการยื่นแจ้งในข้อ (2) ซึ่งประกอบด้วยสำเนาหนังสือที่มีการลงทะเบียนรับเอกสารและแบบสำรวจอาคาร มายื่นเป็นเอกสารประกอบการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงาน กกพ. หรือยื่นผ่านระบบ Online ของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th)

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต จะออกหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (หนังสือรับแจ้งยกเว้นฯ) ให้แก่ผู้ประกอบการกิจการ เพื่อนำสำเนาหนังสือรับแจ้งยกเว้นฯ ไปยื่นต่อ กฟน. หรือ กฟภ. เมื่อผ่านการตรวจสอบระบบผลิตและเชื่อมโยงไฟฟ้าตามข้อกำหนดแล้ว โดยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ไว้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

“ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามข้อ (3) ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและมติ กพช. ดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) ไว้กับสำนักงาน กกพ. ก่อนวันที่กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2558) มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดนี้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ สำนักงาน กกพ. จะออกประกาศในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการให้ทราบแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง”
           “ท้ายนี้ ปัจจุบัน สำนักงาน กกพ. ได้เปิดให้บริการออกใบอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะได้ ซึ่งผู้ประกอบกิจการสามารถมาแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหรือมายื่นและรับใบอนุญาตได้จุดเดียวที่สำนักงาน กกพ. สำนักงาน กกพ. ประจำเขต หรือผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์สำนักงาน www.erc.or.th”นายวีระพลฯ กล่าวเสริม

ที่มา http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=1&rid=2795&muid=36&prid=21

ใส่ความเห็น