โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย

kbang

Frequently Asked Questions :

โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย

1.อัตราดอกเบี้ย ของโปรแกรมสินเชื่อฯ คิดในอัตราเท่าไร มีดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่

ตอบ       เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยของโปรแกรมฯ อ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งการเรียกเก็บจะขึ้นกับเครดิต ของลูกค้าแต่ละราย โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตาม MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี สำหรับอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยพิเศษเป็นไปตามการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย หรือ สิทธิพิเศษอื่นๆจากภาครัฐฯ รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น (ติดตามได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ และสอบถามข้อมูลการสมัคร ได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่าน)

2.ถ้าลูกค้าสนใจทราบข้อมูลโครงการประหยัดพลังงานและโปรแกรมสินเชื่อฯจะติดต่อธนาคารฯได้ที่ไหน

ตอบ       สามารถติดต่อธนาคาร โดยแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์ฯ/ โปรแกรมฯ ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ได้ 2 ช่องทาง ในกรณีลูกค้าใหม่ ติดต่อ K-BIZ Contact Center  0 2888 8822 ,กรณีลูกค้าเดิมติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ติดต่อ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ (คุณเบญจมาศ จันทร์แก้ว benchamart.ch@kasikornbank.com)

3.หลักประกัน สำหรับโปรแกรมฯนี้  มีหลักประกันหรือไม่ ธนาคารพิจารณาอย่างไร

ตอบ       การพิจารณาหลักประกันเป็นไปตามผลการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร (อย่างไรก็ตามโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย มีจุดเด่นที่ใช้กระแสเงินสดจากผลประหยัดของโครงการประหยัดพลังงานกสิกรไทย มีจุดเด่นที่ใช้กระแสเงินสดจากผลประหยัดของโครงการประหยัดพลังงานเป็นแหล่งที่มาของการชำระคืนเงินกู (Self – Financing Project) และมีการรับประกันความเสี่ยงทางเทคนิคและผลประหยัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้หลักประกันน้อยลงกว่าเกณฑ์ปกติ)

4.โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย K-Energy Saving Guarantee Program เป็นโครงการในลักษณะใด

ตอบ       โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย เป็นโปรแกรมสินเชื่อที่ธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการในรูปของสินเชื่อลิสซิ่ง/เช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ/หรือ เงินกู้ระยะยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการจาก “บริษัทจัดการด้านพลังงาน” (Energy Service Company – ESCO) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร และมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว รวมถึงบริษัทซัพพลายเออร์ที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการลงทุนในโครงการจะเป็นแหล่งที่มาหลักของการชำระคืนเงินกู้ของลูกค้า(Self – Financing Project)

5.ประเภทวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืม กำหนดวงเงินขั้นต่ำ หรือ สูงสุด อย่างไร

ตอบ       ธนาคารไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ แต่จะพิจารณาวงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด (เงินลงทุนในอุปกรณ์,ค่าติดตั้ง และค่าที่ปรึกษา) โดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุด

6.ระยะเวลาให้กู้ยืมของโครงการและโปรแกรมสินเชื่อฯ มีระยะเวลาสูงสุดเท่าไหร่

ตอบ       ระยะเวลาการกูยืมจะสอดคล้องกับผลประหยัดของโครงการและระยะเวลาคืนทุนของโครงการ โดยธนาคารกำหนดไว้สูงสุด 7 ปี(ยกเว้น โครงการ Solar Rooftop ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 12 ปี)

7.คุณสมบัติของผู้กู้ยืม เงือนไขการใช้บริการของโปรแกรมสินเชื่อฯ มีอะไรบ้าง

ตอบ       สามารถดูรายการเอกสารได้จาก Website  ของกสิกรไทย

8.เอกสารใดบ้าง ที่จะต้องจัดส่งให้กับธนาคาร เพื่อขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ

ตอบ       ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของโครงการจัดการพลังงาน จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • งบการเงินส่งสรรพากร (งบดุล งบกำไรขาดทุน) ปีล่าสุดและย้อนหลังรวม 2 ปีและ/หรือ งบภายใน (ถ้ามี)
 • รายการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6เดือน
 • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (ทางบริษัท ESCO เป็นผู้จัดทำ)

9.มีขั้นตอนในการทำโครงการอย่างไร สามาติดต่อที่ไหนบ้าง เพื่อจัดทำโครงการฯ

ตอบ       ขอข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า และปฏิบัติตามขั้นตอนโครงการจัดการพลังงานโดย

 • ติดต่อบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ เพื่อคัดเลือกโครงการจัดการพลังงานที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ
 • ลูกค้า ยื่นเอกสารโครงการจัดการพลังงาน (ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดทำ) และยื่นเอกสารการดำเนินงานของธุรกิจหลักของผู้ประกอบการ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

10.จุดเด่น สิทธิประโยชน์ ของโปรแกรมินเชื่อฯที่ธนาคารให้บริการมีอะไรบ้าง

ตอบ

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ (รวมค่าบริการที่ปรึกษาและดำเนินการของบริษัท ESCO)
 • บริษัท ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงาน ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในผลประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการชำระคืนเงินกู้ โดยไม่รบกวนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ
 • ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานของกิจการ ทำให้มีสถานะทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นในระยะยาว
 • ลูกค้าสามารถนำโครงการลงทุนด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทำ Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษัทได้
 • ได้รับสิทธิพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เป็นต้น

ที่มา : http://www.kasikornbank.com/TH/Corporate/Credit/SpecialProduct/Pages/KEnergySavingGuaranteeProgram.aspx

ใส่ความเห็น